Over ons

Stukje geschiedenis

Al op 1 februari 1955 deed het toenmalige college van Hedel een brief uit naar de in Hedel gevestigde verenigingen en instellingen met de vraag dat als er een dorpshuis gesticht zou worden men er dan ook gebruik van zal gaan maken.
Op deze vraag kwamen overwegend positieve reacties.

Op 24 september 1956 is een eerste samenwerkingsverband opgericht, welke op 23 december 1959 werd ingeschreven in het Openbaar Stichtingenregister. De stichting heette Stichting ter behartiging van het Algemeen Dorpsbelang van de gemeente Hedel.

Het dorpshuis werd gebouwd aan de dreef 1, achter het toenmalige gemeentehuis. Het dorpshuis werd op 21 november 1961 geopend.
Bij aanvang waren de volgende verenigingen en instellingen aangesloten: Oranjevereniging, Tuinbouwvereniging, Landbouw jongerenorganisatie (B.O.G.), Mandolineclub Nieuw Leven, Nationaal vakverbond, Christelijk nationaal vakverbond, Jeugdwerk Protestante contactraad, Chr. Gem. Zangvereniging De Lofstem, comité Huishoudelijke voorlichting Ten Plattelande, Bond van plattelandsvrouwen afdeling Hedel en Bescherming Bevolking.

Het eerste bestuur van de beherende stichting werd gevormd door de heren Jan Hoogendoorn, Hendrik van Caem, Jan de Vries, Jan van Hekezen en Johannes den Bol.
De statuten van de stichting zijn voor de laatste maal gewijzigd op 14 april 1982.

Begin jaren 80 kwam men tot de conclusie dat het dorpshuis te klein werd en ook niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. In de raadsvergadering van januari 1983 werd gesproken over verbetering en uitbreiding van het dorpshuis, waarbij gedacht werd aan samenvoeging met het voormalige gemeentehuis.

In de raadsvergadering van mei 1983 gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel van B en W om een nieuw dorpshuis te bouwen aan de Molendijk op de plaats waar voorheen dancing Het Oude Veerhuis stond dat in februari 1982 door brand volledig werd verwoest. Het terrein was in eerste instantie aangekocht door woningbouwstichting De Vijf Gemeenten met de bedoeling daar sociale woningbouw te realiseren. Het terrein werd aan de gemeente verkocht voor f 130.000.

In de raadsvergadering van 1 juni 1983 kwam het groene licht van de gemeenteraad voor de bouwplannen van het nieuwe dorpshuis. Het gebouw omvatte een grote zaal met podium van 267m², omringd door 8 zaaltjes: 2 van 41m², een repetitieruimte voor de muziek van 59m², een jongeren sociëteit van 61m², een ouderen sociëteit van 53m², een foyer met keuken en bar van109m² en 2 vergaderruimten van 15 en 21m². De totale kosten werden op dat moment begroot op f 1.354.000.
Dit bedrag kon worden voldaan uit de voordelige saldi van de gemeenterekeningen van de jaren 1979 tot en met 1981. (gaandeweg de bouw en latere inrichting waren nog enkele aanvullende kredieten nodig)

Het ontwerp van het gebouw werd gemaakt door Architectenbureau Aart van Eck BV te Gorinchem.
De bouw werd uitgevoerd door bouwbedrijf H. Pellikaan BV uit Gorinchem.

Door omwonenden werden 20 verschillende bezwaarschriften ingediend tegen de bouw. Een eerste behandeling daarvan vond plaats in de raadsvergadering van 26 september 1983. In de raadsvergadering van november 1983 werden alle bezwaarschriften ongegrond verklaard.

In mei 1984 werd de eerste paal geslagen en op 12 april 1985 vond door waarnemend burgemeester J. Hoogendoorn de officiële opening plaats.

De naam van het dorpshuis “Gelre’s End” komt van de burgemeestersvilla die ooit op de Molendijk stond.

8 juni 2020 vergadering met de aangesloten verenigingen: na vele jaren is afscheid genomen van Leo Lagarde en Wil Venrooij en nieuw bestuur bestaande uit 7 mannen is begonnen met een vernieuwing van Gelre’s End.

Bestuursleden van Stichting Algemeen Dorpsbelang Hedel

    • 7 man nieuw bestuur7 man nieuw bestuur

Kijk ook eens op onze sociale media: https://www.facebook.com/GelresEndHedel

Reacties zijn gesloten.